Реклама на сайте  

Document
 
 
 
 
Document
 
 
   

Daniel Defo

ROBINSONO KRUSO

Parto I

Mi naskiДќis en Jorko, Anglujo, je Marto 1, 1632, kiu estas la sesjarrego de la reДќo Karolo la Unua. Infano, mi sentadis grandan deziron por pasigi mian vivon sur la maro; kaj pliaДќante, la deziro plifortiДќis; Дќis fine, mi forlasis mian lernejon kaj hejmon, kaj piede, mi trovis mian vojon al Hull, kie mi baldaЕ­ trovis okupadon sur Еќipo.

Post kiam ni velveturis kelke da tagoj, okazis ventego, kaj kvinanokte la Еќipo enfendiДќis. Д€iuj al la pumpiloj rapidis. La Еќipon ni sentis Дќemi en Д‰iuj siaj tabuloj, kaj Дќian trabaДµon ektremi de la antaЕ­a Дќis la posta parto; kaj baldaЕ­ klariДќis ke ne estas ia espero por Дќi, kaj ke Д‰io, kion ni povas fari, estas savi niajn vivojn.

Unue, ni pafadis pafilegojn por venigi helpon, kaj post kelke da tempo, Еќipo kuЕќante ne malproksime, alsendis boaton por helpi nin. Sed la maro estis tro maltrankvila por Дќi restadi Еќipflanke; tial ni elДµetis Еќnuregon, kiun la boatanoj ekkaptis kaj firme fiksis, kaj tiamaniere ni Д‰iuj enboatiДќis.

Tamen, vaniДќis en tia maltrankvila maro, por peni albordiДќi la Еќipon, kiu alsendis la virojn; aЕ­ aluzi la remilojn de la boato, kaj ni ne povis ion fari, krom Дќin lasi peliДќi teron.

Duonhore, nia Еќipo trafis rifon kaj subakviДќis, kaj Дќin ni ne vidis plu. Tre malrapide, ni alproksimiДќis teron, kiun iafoje ni vidis, kiam ajn la boato leviДќis sur la supro de ia alta ondo; kaj tie ni vidis homojn, kurante amase, tien kaj reen, havante unu celon, savi nin.

Fine, Дќojege, ni surteriДќis, kie bonЕќance, ni renkontis amikojn, kiuj donis al ni helpon por reveturi al Hull; kaj se tiam, mi havus la bonan sencon por iri hejmon, estus pli bone por mi.

La viro, kies ŝipo subakviĝis, diris kun grava mieno: “Junulo, ne iru plu surmaron; tiu ne estas la vivmaniero por vi.” “Kial do, sinjoro, vi mem iros plu surmaron?” “Tiu estas alia afero. Mi estas elnutrita por la maro, sed vi ne estas; vi venis sur mian ŝipon por eltrovi, la staton de vivo surmara, kaj vi povas diveni tion, kio okazos al vi, se vi ne reiros hejmon. Dio ne benos vin, kaj eble vi kaŭzis tiun-ĉi tutan malbonon al ni.”

Mi ne parolis alian vorton al li, kiun vojon li iris, mi nek scias, nek deziris sciiДќi, Д‰ar mi estis ofendita pro tiu-Д‰i malДќentila parolado. Mi multe pensis; Д‰u iri hejmon, aЕ­ Д‰u iradi surmaron. Honto detenis min pri iri hejmon, kaj mi ne povis decidi la vivkuron, kiun mi estis ironta.

Kiel estis mia sorto travive, Д‰iam elekti la plej malbonon; tiel same mi nun faris. Mi havis oron en mia monujo, kaj bonan vestaДµon sur mia korpo, sed, surmaron mi ree iris.

Sed nun, mi havis pli malbonan ŝancon ol iam, ĉar, kiam ni estis tre malproksime enmaro, kelke da Turkoj en ŝipeto, plenĉase alproksimiĝis al ni. Ni levis tiom da veloj, kiom niaj velstangoj povis elporti, por ke ni forkuru de ili. Tamen, malgraŭ tio, ni vidis ke niaj malamikoj pli kaj pli alproksimiĝis, kaj certiĝis ke baldaŭ, ili atingos nian ŝipon.

Fine, ili atingis nin; sed ni direktis niajn pafilegojn sur ilin, kio kaŭzis portempe, ke ili deflanku sian vojon. Sed, ili daŭrigis pafadon sur ni tiel longe, kiel ili estis en pafspaco. Proksimiĝante la duan fojon, kelkaj viroj atingis la ferdekon de nia ŝipo, kaj ektranĉis la velojn, kaj ekfaris ĉiuspecajn difektaĵojn. Tial, post kiam dek el niaj ŝipanoj kuŝas mortitaj, kaj la plimulto el la ceteraj havas vundojn, ni kapitulacis.

La ĉefo de la Turkoj prenis min kiel sian rabaĵon, al haveno okupita de Maŭroj. Li ne agis al mi tiel malbone, kiel mi lin unue juĝis, sed li min laborigis kun la ceteraj de siaj sklavoj. Tio estis ŝanĝo en mia vivo, kiun mi neniam antaŭvidis. Ho ve! kiom mia koro malĝojis, pensante pri tiuj, kiujn mi lasis hejme, al kiuj mi ne montris tiom da komplezemo kiom diri “Adiaŭi” kiam mi iris surmaron, aŭ sciigi tion, kion mi intencas fari!

Tamen, Д‰io, kion mi travivis tiam, estas nur antaЕ­gusto de la penadoj kaj zorgoj, kiujn de tiam estis mia sorto suferi.

Unue, mi pensis, ke la Turko kunprenos min kun si, kiam li ree iros surmaron, kaj ke mi iel povos liberiДќi; sed la espero nelonge daЕ­ris, Д‰ar tiatempe li lasis min surtere por prizorgi liajn rikoltojn. Tiamaniere mi vivis du jarojn. Tamen, la Turko konante kaj vidante min plu, min pli kaj pli liberigis. Li unufoje aЕ­ dufoje Д‰iusemajne, veturis en sia boato por kapti iajn platfiЕќojn, kaj iafoje, li kunprenis min kaj knabon kun si, Д‰ar ni estas rapidaj Д‰e tia sporto, kaj tial li pli kaj pli Еќatis min.

Unu tagon, la Turko elsendis min, viron kaj knabon, boate, por kapti kelke da fiЕќoj. Surmare, okazas tia densa nebulo, ke dekduhore, ni ne povas vidi la teron, kvankam ni ne estas pli ol duonmejlon (800 metrojn) de la terbordo; kaj morgaЕ­tage, kiam la suno leviДќis, nia boato estas enmaro almenaЕ­ dek mejlojn (16 kilometrojn) de la terbordo. La vento vigle blovis, kaj ni Д‰iuj tre bezonis nutraДµon; sed fine per la helpo de remiloj kaj veloj ni sendanДќere reatingis la terbordon.

Kiam la Turko sciiĝis kiamaniere ni vojperdis, li diris, ke de nun, kiam li velveturos, li prenos boaton, kiu enhavos ĉion, kion ni bezonus, se ni longatempe estus detenataj surmare. Tial li farigis grandan kajuton en la longboato de sia ŝipo, kiel ankaŭ ĉambron por ni sklavoj. Unu tagon, li min sendis, por ke mi ordigu la boaton pro tio, ke li havas du amikojn, kiuj intencas veturi kun li por fiŝkapti. Sed kiam la tempo alvenis, ili ne veturas; tial li sendis min, viron kaj knabon — kies nomo estas Zuro — por kapti kelke da fiŝoj por la gastoj, kiuj estas vespermanĝontaj kun li.

Subite, eniris en mian kapon la ideo, ke nun estas bona okazo, boate forkuri kaj liberiДќi. Tial mi tuj prenis tiom da nutraДµo, kiom mi povas havigi, kaj mi diris al la viro, ke estus tro malrespekte, manДќante la panon metitan en la boaton por la Turko. Li diris, ke li pensas tiel same, tial li alportis sakon da rizo kaj kelke da ruskoj (kukoj).

Dum la viro estis surtere, mi provizis iom da vino, pecegon da vakso, segilon, hakilon, fosilon, iom da ŝnurego, kaj ĉiuspecajn objektojn, kiuj eble estos utilaj al ni. Mi sciis, kie troviĝas la vinkesto de la Turko, kaj mi ĝin metis surboaton dum la viro estas surtere. Per alia ruzo, mi havigis ĉion, kion mi bezonis. Mi diris al la knabo, “La pafiloj de la Turko estas en la boato, sed ne troviĝas ia pafaĵo. Ĉu vi pensas, ke vi povas havigi iom da ĝi? Vi scias kie ĝi estas konservata, kaj eble ni volos pafi birdon aŭ du.” Li do alportis kesto kaj saketon, kiuj enhavas ĉion, kion ni eble bezonas por la pafiloj. Tiujn-ĉi mi metis surboaton, kaj poste velveturis por fiŝkapti.

La vento blovis de la nordo, aŭ nordokcidento, tia vento estis malbona por mi; ĉar, se ĝi estus de la sudo, mi estus povinta velveturi al la terbordo de Hispanujo. Tamen, de kiu ajn loko la vento blovos, mi estis decidinta forkuri kaj lasi la ceterajn al ilia sorto. Mi do mallevis miajn hokfadenojn kvazaŭ fiŝkapti, sed mi zorgis, ke mi havu malbonan sukceson; kaj kiam la fiŝoj mordis, mi ilin ne eltiris, ĉar mi deziris, ke la Maŭro ilin ne vidu. Mi diris al li, “Tiu-ĉi loko estas nebona; ni ne kaptos fiŝojn tie-ĉi; ni devas iom antaŭen iri.” Nu, la Maŭro pensis, ke tion fari ne estos malbone. Li levis la velojn, kaj, ĉar la direktilo estis en miaj manoj, mi elsendis la boaton unu mejlon aŭ plu enmaron, kaj poste ĝin haltigis, kvazaŭ mi intencas fiŝkapti.

Nun, mi pripensis, tiu-Д‰i estas mia okazo liberiДќi; tial mi transdonis la direktilon al la knabo, kaj tiam ekprenis la MaЕ­ron Д‰irkaЕ­ la talio, kaj elДµetis lin el la boato.

Malsupren li falis! sed baldaЕ­ reaperis por ke, li povis naДќi kvazaЕ­ anaso. Li diris, ke li volonte irus Д‰irkaЕ­ la mondo kun mi, se mi enprenus lin.1 2 3 > >>

   
   
   

http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru http://global-control.ru
   
© читать онлайн,читать онлайн бесплатно

снять жилье в сочи
аренда жилья в сочи
снять апартаменты в сочи
снять квартиру в адлере
снять жилье в адлере
адлер снять жилье у моря недорого
снять квартиру в адлере на длительный срок
снять жилье в сочи недорого
квартира в адлере снять
снять квартиру в дагомысе
снять квартиру в дагомысе на длительный срок
адлер снять жилье у моря
снять квартиру в сочи
купить квартиру в сочи
снять квартиру в москве
москва снять квартиру на длительный срок
снять квартиру в москве на длительный
снять квартиру в москве посуточно
снять квартиру в москве недорого

снять жилье в сочи

снять квартиру в сочи

купить квартиру в сочи

аренда жилья в сочи
снять апартаменты в сочи
снять квартиру в адлере
снять жилье в адлере
адлер снять жилье у моря недорого
снять квартиру в адлере на длительный срок
снять жилье в сочи недорого
квартира в адлере снять
снять квартиру в дагомысе
снять квартиру в дагомысе на длительный срок
адлер снять жилье у моря

услуги юристов в Уфе

Адвокат по жилищным вопросам в Уфе

Оформление права собственности в Уфе

Долевое строительство в Уфе

Выселение и вселение в Уфе

Возмещение ущерба в Уфе

Снижение кадастровой стоимости в Уфе

Споры по границам земельного участка в Уфе

Оформление наследства в Уфе

Оспаривание завещания в Уфе

Адвокат по наследственным делам в Уфе

Семейный юрист в Уфе

Юрист по разводу в Уфе

Споры о детях в Уфе

Установление, оспаривание отцовства в Уфе

Помощь в спорах по разделу имущества в Уфе

Признание недееспособным в Уфе

Иск о разделе имущества в Уфе

Споры с банками и страховыми компаниями в Уфе

Возврат страховки в Уфе

Страховые выплаты по ОСАГО и КАСКО в Уфе

Защита прав заемщика в Уфе

Помощь при взыскании имущества в Уфе

Взыскание долгов в Уфе

Банкротство физлиц в Уфе

Консультация юриста в Уфе

Юридические услуги для бизнеса в Уфе

Юридический аутсорсинг в Уфе

Представительство в судах в Уфе

Регистрация юридических лиц в Уфе

Регистрация ООО в Уфе

Внесение изменений в ООО в Уфе

Регистрация НКО в Уфе

Внесение изменений в НКО в Уфе

Регистрация ИП в Уфе

Ликвидация и реорганизация в Уфе

Арбитраж в Уфе

Юрист по договорам в Уфе

Споры по недвижимости в Уфе

Корпоративный юрист в Уфе

Выкуп муниципального имущества в Уфе

Лизинговые споры в Уфе

Обжалование торгов и аукционов в Уфе

Административные споры в Уфе

Банкротство в Уфе

Лучший юрист в Уфе

Лучший адвокат в Уфе

Лучший юрист в Уфе

Лучший адвокат в Уфе